Versions

Versió 4.0

Millores en el llenguatge

Els objectes (TStringList, TRealList, TPointList i TRMatrix) ara disposen de funcions i procediments propis, així moltes d'aquelles funcions que cridaven els objectes, ara estan integrats en l'objecte:

Així si SL era de tipus TStringList, per afegir una cadena, abans existia el procediment SLAdd i era:

SLAdd (SL, 'Una cadena')

ara ja no existeix SLAdd, i en canvi existeix el procediment Add integrat a TStringList, així el resultat és:

SL.Add ('Una cadena')

però existeix un procediment amb el mateix nom per afegir números a un TRealList, així, podria ser per a un objecte RL, d'aquest tipus :

RL.Add (12)

Obviament:

RL.Add ('Una cadena')

produirà un missatge d'error.

Llista de renomenaments :

Per a les llistes :

LClear -> Clear 
LCount -> Count
SLAdd / RLAdd / PLAddP -> Add
SLAddStrings / RLAddNums / PLAddPoints -> AddItems
SLIndexOf / RLIndexOf -> IndexOf
SLGetItem / RLGetItem / PLGetItem -> GetItem
SLSetItem / RLSetItem -> SetItem

Per a les llistes i TRMatrix:

LLoadedFFile / RMLoadedFFile -> LoadedFFile
LSavedToFile / RMSavedToFile -> SavedToFile
LPasteFromClb / RMPasteFromClb -> PasteFromClb
LCopyToClb / RMCopyToClb -> CopyToClb
SLSort / RLSort / RMSort -> Sort

Per a TRList i TRMatrix:

RLDistrShape / RMDistrShape -> DistrShape
RLMean / RMMean -> Mean
RLSum / RMSum -> Sum
RLStdDev / RMSD -> StdDev
RLVMin / RMMin -> VMin
RLVMax / RMMax -> VMax

Per a TStringList:

InputSL -> Input
SLLoadFNFDir -> LoadFNFDir

Per a TRList:

RLPercentile -> Percentile

Per a TPointList

PLAddXY -> AddXY
PLLimits -> Limits
PLCenter -> Center
PLFlip -> Flip
PLMoveAD -> MoveAD
PLMoveV -> MoveV
PLRotate -> Rotate
PLScale -> Scale
PLPolygon -> Polygon
PLPolyJump -> PolyJump
PLPentagon -> Pentagon
PLHexagon -> Hexagon
PLOctagon -> Octagon

Per a TRMatrix:

RMEdit -> Edit
InputRM -> InputAny
InputRCRM -> InputWRowCol
InputSRM -> InputSquareAny
InputSSRM -> InputSquareSize
RMDelEmptyR -> DelEmptyR
RMFromRCStr -> FromRCStr
RMCopy -> Copy
RMRows -> Rows
RMCols -> Cols
RMGetVal -> GetVal
RMGMean -> GMean
RMGSD -> GStdDev
RMGDistrShape -> GDistrShape
RMPercWhole -> PercWhole
RMPercByC -> PercByC
RMKhi2OO -> Khi2OO
RMKhi2TO -> Khi2TO
RMAnMeanPV -> AnMeanPV

S'ha extés l'ús de variables compostes (record, en la sintaxis de Pascal), a variables que anteriorment eren aïllades: així:

TextHGap -> TextGap.H
TextVGap -> TextGap.V
TextHPos -> TextPos.H
TextVPos -> TextPos.V

S'han separat el tipus de lletra dels missatges i entrades del tipus de lletra del dibuix, així:

Font -> Font / DFont
Font -> Font.SetVals / DFont.SetVals
FontName -> Font.Name / DFont.Name
FontSize -> Font.Size / DFont.Size
FontColor -> Font.Color/ DFontFill.Color

Altres funcions/procediments

RNumCopyMode s'ha convertit en NFormat.Decim, però afectant a totes les conversions de número real a cadena, si s'utilitza. S'ha afegit a més: NFormat.Thous.

Afegit: DateFormat.

KeyPressed s'ha renomenat a CharTyped, Ara hi ha una nova i diferent KeyPressed.

Millores en geometria analítica

AngleFromPP retorna l'angle com a últim paràmetre i un valor booleà.

Afegits: NormalAngle, ISectPPPolyL, ISect2PolyL.

Millores en el dibuix

Incorporació de la biblioteca Agg2D.pas (Anti-Grain Geometry for Object Pascal), principalment per :

Possibilitat de dibuixar les línies amb gruixos no enters.

Possibilitat de dibuixar les línies rectes amb patrons (per exemple: línia puntejada) que abans sols era possible per a línies d'amplada d'un píxel.

El color dels punts és ara una variable independent del color de les línies. Afegida a punts la propietat Fill per omplir (o no: opció per defecte) els punts de cercle, rectangle, quadrat, rombe i triangles; llavors: ptsCircle1 i ptsCircle2 -> ptsCircle.

Afegit triangle i pastís.

S'han renomenat alguns dels procediments:

EllipseXY -> Ellipse2PXY
EllipseP -> Ellipse2PP
ArcXY -> Arc4PXY
ArcP -> Arc4PP

degut a la incorporació dels procediments:

S'han renomenat algunes variables:

Per a text:

Creació de noves ordres per dibuixat de text:

Visualització de l'aspecte de les opcions per defecte de dibuix, afegint la possibilitat de desar les del punt.

Altres:

Afegides les ordres:

Per a persones que no siguin cegues i en l'editor de programes: la possibilitat d'assignar punts de pausa (breakpoints) clicant en la part esquerra de la barra dels números de línia.

En carregar de nou un programa o de nou un càlcul no es redimensiona la finestra principal.

Errors corregits:

Instal·lació per a Windows 7, ara els els fitxers de configuració i els exemples se col·loquen a C:/Users/../AppData\Roaming\ATCalc.

Es carrega correctament l'últim programa desat, i igualment el missatge de desar el programa modificat, en tancar el programa, ara funciona correctament. Es desa correctament el número de decimals pels programes.

Actualització de la llista de funcions (i altras), sense reiniciar el programa.

Error en la interpretació de les constants predissenyades quan el programa té més de 255 línies.

Resultat de la mitjana.

En el dibuix:

Assignació del color de fons del dibuix des de la pàgina d'Opcions comuns.

Es desa (i recupera) la mida de pas de l'eix secundari. Error en la recuperació del subtítol.

Aspecte dels punts (diferents de senzill i cercle) en mode de coordinades quan la mida d'abscisses i ordenades no coincidien.

Versió 3.1.9.10

Reestructuració del codi.

Versió 3.1.9.9

Nova funció: CubRt.

Canvi de la graella de l'assignació de variables.

Assignació automàtica de les seqüències de tecles Alt-caràcter pels controls amb etiqueta.

Millora de les ajudes pel dibuix.

Afegit per a les persones que utilitzen lectors de pantalla de l'increment de les variables presentades.

Resolució d'errors en la presentació de funcions amb escala logarítmica i dibuix de llegenda.

Versió 3.1.9.8

Les variables, constants, funcions i procediments creats per l'usuari poden contenir qualsevol lletra (per exemple, amb accents).

Afegit accés directe a la sol·licitud de nova característica pel programa. Resolt uns errors.

Versió 3.1.9.7

Dos mides en la imatge de les caselles de verificació i dels botons rodons (segons la mida del tipus de lletra).

Afegit accés directe a la notificació d'errors del programa. Resolt un error.

Versions 3.1.9.1 a 3.1.9.6

Millor adaptació per a persones cegues. Resolució d'alguns errors.

Versió 3.1.9

Adaptació per a persones cegues, que utilitzin lectors de pantalla.

Modalitat de la visualització de les funcions, procediments i constants en graelles.

Major rapidesa en engegar el programa quan es visualitzen les funcions, procediments i constants, en qualsevol de les dues modalitats (botons i graella).

Es mostra el tipus de resultat de les funcions en les ajudes.

Independència dels mòduls de càlculs/fórmules y el de l'entorn de programació.

Versió 3.1.8

Per a persones amb dificultat de visió o demostracions:

Afegit: Break.

Resolts alguns errors de visualització en les entrades InputXX.

Versió 3.1.7.1

El paquet médic es distribueix separadament.

AtCalc permet passar paràmetres en la línia de comandaments.

Versió 3.1.7

En els proc. de presentació (DialogText..) i algunes func. d'entrada InputBool, InputText, InputTextW i InputIntFL, permeten presentar a més dels fitxers d'imatge i de text: fitxers htm/html, amb lectura i navegació directa.

Han estat renomenats: els procediments Intersect... a ISect... i el procediment ISectPAE a ISectPAEllipse.

S'ha afegit les variables/funcions/procediments:

S'ha afegit constants per les variables: BrushStyle, PenStyle, ShapeStyle, PointSymbol, TextPosH, TextPosV, ExpImgFile i ExpImgClb, facilitant-se la introducció d'aquestes.

Facilitació de l'escriptura de les ordres dels blocs.

Els comentaris/explicacions de les fórmules o programes permeten la visió (a més del text curt) de fitxers (amb l'ordre ): directament (d'imatge, txt i htm/html) o indirectament (per l'obertura del fitxer amb el programa adient).

Publicació del codi, segons la GPL (General Public License) de GNU (http://www.gnu.org) - FSF (Free Software Foundation), a sourceforge.net.

Versió 3.1.6

Noves funcions/procediments:

Passan a ser variables els següents procediments: SaveInputPos, FontName, FontSize, FontColor, PenColor, PenStyle, PenWidth, BrushColor, BrushStyle, ShapeStyle, PointSymbol, PointSize, TextPosH, TextPosV, TextGapH, TextGapV, TextGapMode. Per exemple: FontSize (12) -> FontSize := 12, així és vàlid if (FontSize > 18) o WriteTextLn (FontSize).

En els proc. de presentació (DialogText..) i d'entrada (Input...) se'n pot canviar el tipus de lletra.

Els proc. de presentació (DialogText..) i algunes func. d'entrada InputBool, InputText, InputTextW i InputIntFL, permeten presentar fitxers d'imatge i de text: possibilitat de fer presentacions.

InputIntFL: també permet utilitzar una TStringList com a llista d'elements, i pot retornar un número diferent al corresponent a l'ordre: possibilitat de fer tot tipus de tests. Hi ha el nou paràmetre del número de columnes.

A vàries func. d'entrada, si entra més d'una línia en el text de presentació, totes menys l'última línia formaran una etiqueta explicativa abans del component d'entrada.

Versió 3.1.5

Es desactiven els botons (i s'amaguen els fulls) de funcions/procediments no utilitzables en el mode de no-programació. Directori independent amb formularis, programes i constants.

Resolt un error de visualització de les ajudes, i d'altres.

Major adaptació a la sintaxi de programació en pascal:

Si P és un punt, es pot accedir a X i Y així: P.X i P.Y, i per tant han estat eliminats: XToP, YToP, XFromP i YFromP.

Noves funcions/procediments:

Comentaris en el codi en qualsevol lloc, entre { i }.

Es comprovaran que les entrades del plafó de les variables tinguin un valor assignat abans de realitzar un càlcul o executar un programa, fora que s'indiqui el contrari. En aquest darrer cas, es podrà comprovar si no s'ha assignat un valor, amb la nova funció: VarIsEmpty. El plafó ara admet entrada amb llista desplegable.

Càlcul de la integral (regla del trapezoide).

No limitació del nombre de decimals, quan Decim., de la finestra principal, és -1.

Ordre d'interrupció de l'execució d'un programa.

Determinació (prèvia al dibuix de funcions) de l'interval de Y, segons l'interval de X de la funció a representar.

Formula.ftxt -> Calculs.ftx + Programes.ftx.

Versió 3.1

Major adaptació a la sintaxi de programació en pascal:

Utilització de diferents tipus de lletra en el modus de programació, per distingir paraules clau de programació, números, text i comentaris. Exportació d'aquest codi a format rtf i htm.

Noves funcions: FormDialogText, ara amb tres variants, funcions per possibilitar la entrada de valors per a variables (InputBool, InputText, InputInt, InputReal, amb subvariants, InputCpx, InputFileNO, InputFileNS, InputEDate, InputADate, InputTime, InputDrwP), Inc, Dec, Ord.

Noves constants: LineBreak (salt de línia) i TabChar (caràcter de tabulació) i la nova funció RealToTextD (número real a texte amb un nombre definit de decimals). Llavors eliminació de les funcions d'escriptura que utilitzaven salt de línia i tabuladors (WrXXX). Sols queden WriteText i WriteTextLn, que ara permeten qualsevol variable o constant com a paràmetre, convertint-la automàticament en text.

Possibilitat de definir a més de les entrades de variables amb valor real (en el plafó corresponent de la finestra principal): variables de números enter, text i boolean.

Millora en la depuració del programa:

Versió 3.0

Possibilitat de programació (execució seqüencial, o no: segons unes condicions, de diverses línies amb fórmules o indicacions d'execució).

A les variables es poden assignar un títol que es mostrarà en l'entrada de la variable. També es poden afegir valors de validació per les mateixes i comprovació d'assignació de valors. S'augmenten fins a 8 possibles.

Selecció de la visualització del desplegable de les funcions per grups.

S'afegeix un plafó de botons amb les funcions i constants que hom cregui més útils.

S'afegeixen funcions aritmètiques (Ceil i Floor: nous arrodoniment de números reals; Odd: imparell; RandomR: aleatori entre números; ToRange per assegurar que una variable és dins d'un marge); LastCipher: última xifra d'un número; i trigonomètriques (Hypot: hipotenusa; cotangent, secant i cosecant amb totes les seves relacionades).

Es poden representar equacions, així com dibuixar amb la programació descrita diferents formes (línies, punts, rectangles, el·lipses, etc.) i fins i tot text. Els gràfics obtinguts es poden exportar a fitxers d'imatge (BMP, GIF JPG, PNG) i vectorials (EMF, SVG); o al porta-retalls.

En la calculadora temporal es poden escollir el tipus d'entrada per les dates: exacta o aproximada.

Possibilitat de canvi dels tipus de caràcters, podent augmentar-ne la mida per a persones amb dificultat de visió, o per fer demostracions.

Utilització de les icones estàndard de programari de codi obert (Open Office, Gimp, etc).

Nou canvi de nom de SCalc a ATCalc.

IMPORTANT: Els qui disposin de la versió anterior, han de renomenar els fitxers de les llistes dels càlculs, com Formula.txt, a Formula.ftxt; llavors el programa en farà l'actualització automàtica. L'extensió del fitxer de constants, també txt, s'ha de renomenar a cttx.

Versió 2.0

Fonamentalment:

S'afegeixen moltes funcions estadístiques, un plafó per visualitzar les variables i resultats obtinguts, possibilitat de tenir més d'una llista de fórmules, possibilitat d'utilitzar constants de resultat, resolució d'un problema de visualització de les llistes i anotació d'errors crítics (que no s'haurien de produir) a un fitxer log. Veure el resultat arrodonit en hexadecimal, binari i xifres romanes i obtenir a partir del valor hexadecimal o de la xifra romana el corresponent valor decimal. Obtenció dels percentatges i recomptes per una sèrie de variables qualitatives.

Introducció de la calculadora temporal.

Canvi de nom del programa que canvia de CalcMath a SCalc.

Versió 1.2

Nova finestra de selecció de fórmules, amb buscador.