Comparativa de programes similars a ATCalc

Introducció:

ATCalc és un programa informàtic, de codi obert i gratuït, i que és una calculadora científica amb programació estructurada i funcions gràfiques; si be també podria definir-se com un intèrpret (compilador amb depurador) d'instruccions estructurades (estil Pascal) de propòsit general, amb procediments i funcions d'alt nivell (amb finestres d'entrada de dades, representació, dibuix), i que es pot comportar com una simple calculadora. Així és d'una concepció força diferent als grans projectes com Wiris i GeoGebra.

Material i mètodes

Font:

Programes enregistrats a www.sourceforge.net en data 15/09/2007 i sota la recerca amb les paraules clau: Calculator (543) i Calculadora (7).

Exclusions:

Que no siguin de codi obert i gratuïts (exclusió inicial feta ja en la recerca).

Programes no suportats per Windows.

Amb notació RPN (alternativa a la més popular: l'algebraica)

Que no continguin representació gràfica i/o programació.

Que siguin emuladors de calculadores de sobretaula (Hewlett Packard, Texas Instruments).

Que estiguin explícitament destinat a un col·lectiu (per ex. enginyers).

Que siguin difícils d'instal·lar: això m'ha fet excloure força programes en Java que donaven l'habitual error de "Failed to load Main-Class manifest attribute from..." (precisen instal·lar JBuilder o Eclipse, mirar com funciona el programa, ....) o els escrits en Phyton (precisa escollir un compilador, saber com funciona, ...).

Alguns programes no aconseguien instal·lar-se, per error intern i algun dels programes .NET després d'instal·lar-se el Framework (amb la conseqüent àmplia ocupació d'espai en disc) donaven l'error de que no estava carregat el Framework (demanant una versió antiga del mateix).

Així no he pogut provar: MathLab, qmcalc , Daisuke-Edit , Math Eclipse Plugin.

Resultats

Amb programació:

ICalc: amb programació però amb un entorn gens amigable, cal molta dedicació, ja que el nivell és molt alt.

Precise Calculator: programació molt simple.

Pc-Calculator: sobre DOS (gens amigable), programació no estructurada.

Amb representació gràfica:

Destaquen clarament sobre la resta: EasyFunktion i GraphCalc.

Amb menys qualitat/prestacions: MTAC - More than a calculator, ctCalc , YAMM - Yet Another MATLAB Mini, FullGraph, QuillEdit, Graphical Calculator, WeissCalc (precisa .NET).

Amb programació i representació gràfica:

Cap, no he aconseguit instal·lar els programes citats anteriorment (MathLab, gmcalc) i que podrien tenir ambdues qualitats.

Conclusions

Avantatges:

ATCalc, és molt més que una calculadora:

Disposa d'un entorn de programació estructurada (estil Pascal).

Representació no solament de funcions, sinó també de dibuix; amb visualització, importació i exportació d'imatges; càlculs sobre imatges.

Adaptació (canvi dels tipus de caràcter) per a persones amb dèficit visual.

Molt flexible: malgrat la potència de les seves prestacions, si convé, pot ocupar un mínim espai i ser utilitzat com a senzilla calculadora amb anàlisi algebraic.

Amb 4 idiomes: català, anglès, espanyol i portuguès.

Importants ajudes (exemples, ajuda contextual i per a funcions/procediments), i pels 4 idiomes esmentats.

Rapidesa (llenguatge compilat: Delphi).

Inconvenients:

No disposa d'una versió per a entorn lliure (Linux).

No disposa accés directe a bases de dades (encara que disposa de funcions d'importació/exportació de fitxers amb camps separats per tabuladors, i d'importació/exportació des del porta-retalls).